نقش متقابل فرد در گروه خود یاری

 نقش متقابل فرد در گروه خود یاری

 انسان موجودی اجتماعی است و درگروه زندگی می کند. اولین گروه از خانواده شروع می شود هر گروه باید دارای قوانین و حرمت و چهارچوب هایی برای رسیدن به اهداف خود داشته باشد ضمن خرد نمودن اهداف  اولویت بندی و برنامه زمانبندی شده داشته باشد.

با ورود فرد به گروه، آشنایی با قوانین، اهداف و چهارچوب های آن، پس از پذیرش تمام موارد بعنوان عضو گروه پذیرفته می شود که در ابتدا احساس غریبی میکند و باور اینکه روزی بعنوان یک یاری رسان بتواند فعالیت نماید دور از انتظارش میباشد.

نخستین اقدام: ایجاد انگیزه. پذیرش و باور در فرد است.

فرد در می یابد ابتدای ورود دیگر اعضاء هم مانند او بوده اند همچین احساسی را داشته اند که با کسب آموزش های لازم و عمل کردن به آموزشها به جایگاه فعلی رسیده اند. فرد بنا به موقعیت خود شروع به ایفا نقش میکند با قبول مسئولیت و فعالیت در گروه، به خود یاری می رساند و در راستای اهداف گروه گام برداشته است و در رسیدن به هدف گروه موثر بوده است.

فرد باید نوع دوستی و خدمت به همنوع را سرلوحه کار خود قرار دهد و به دو بعد مادی و معنوی نیز توجه داشته باشد ضمن اینکه به فکر درد و رنج و رهایی خود است به فکر دیگر  همدردان نیز باشد.

                   بنی آدم اعضاء یکدیگرند              که در آفرینش ز یک گوهرند

                چو عضوی به درد آورد روزگار              دگر عضوها را نماند قرار

                تو کز محنت دیگران بی غمی           نشاید که نامت نهند آدمی

/ 0 نظر / 61 بازدید