چگونگی پیشگیری از عود مجدد

در این کارگاه عنوان شد عود مجدد در مسیر رهایى وجود دارد و فرد بارها با آن مواجه میشود و برای پیشگیری از عود مجدد فرد باید کسب آموزش نماید و از یک راه بلد کمک بگیرد و عوامل آن را بشناسد.

عوامل عود مجدد را میتوان به دو دسته تقسیم کرد: عوامل فردی یا عوامل درونی، عوامل جمعی یا عوامل بیرونی

عوامل درونی یا فردی همان دلایل گرایش به سمت مصرف مواد اعتیاد آور می باشد که در افراد به خاطر تفاوتهای فردی متفاوت می باشد.

عوامل بیرونی یا جمعی که میتوان به تأیید طلبی، پذیرفته شدن در جمع دوستان و... اشاره کرد که اگر فرد در مسیر آموزش قرار بگیرد و به آنها عمل نماید و راهکارهایی را که بلد راه نشان می دهد به آنها عمل نماید احتمال عود مجدد را می تواند به 3% برساند.

/ 0 نظر / 19 بازدید