علل حضور خانواده من در این تشکل مردمی

در این کارگاه کارگروه آموزشی عنوان شد که خانواده با حضور خود به فرد مصرف کننده دل گرمی، او را برای ادامه دادن مسیر ترغیب، احساس ارزشمندی را زنده و زمینه شکل گیری ایمان را در او تقویت مینمایند.
با فرا گرفتن آموزشهای لازم و استفاده کردن از راهکارهای راهنما در مسیر رهایی فرد مصرف کننده او را یاری رسانده و با پذیرش اینکه فرد مصرف کننده یک بیمار است و به تنهایی نمی تواند خود را از وابستگی رها کند حمایت می نمایند.
خانواده و فرد مصرف کننده با فرا گرفتن آموزشها با یکدیگر همسو و هم جهت میشوند به این معنی که شیوه رسیدن به قطع مواد و مراحل پایداری را آموخته و هدف واحد پیدا می کنند همینطور برای رسیدن به آن همقدم و همسو می شوند.

یکی دیگر از علل حضور خانواده در امر پیشگیری مخصوصا جهت خانواده هایی که دارای فرزند میباشند است.

/ 0 نظر / 44 بازدید