شرح حیات اعتیادی

خلاصه موضوع آموزشی: شرح حیات اعتیادی

حیات به معنی گذران اوقات است و شامل همه موجودات میشود من جمله آدمی. حیات وحش محیطی است که در آن هستیم و نفس کشیدن است.

انسان به دو شکل به حیات خود ادامه میدهد 1-زندگی سالم 2- زیست

زندگی سالم یعنی فرد نسبت به انجام امور خود آگاه است و آگاهانه اعمال ریز و درشت خود را انجام می دهد با انگیزه-برنامه ریزی و هدفمند است. هنگام برخواستن از خواب می داند چه می خواهد و به دنبال چه چیزی باید باشد.

حیات اعتیاد گونه: در این مورد نه زندگی است و نه زیست. فرد، هدف-برنامه و انگیزه ندارد. می گوید دوباره صبح شد تا کی سر کار بروم. در واقع صبح را شب کردن و شب را صبح کردن است که همان روز مردگی یا حرکت بدون فهم و درک از زندگی است. 

در بعضی مواقع انسان از روی ناآگاهی و عادت امور مثبتی هم انجام می دهد.

در این حیات وقتی فرد مواد اعتیاد آور استفاده می کند مزید بر علت و ضعف های او دو برابر میشود چرا که نقص ها و ضعف هایی داشته که به سمت مصرف مواد اعتیاد آور رفته است و با مصرف مواد این ضعف ها بیشتر شده است به طور مثال فرد دروغ نمی گفته است اما بعد از مصرف شروع به دروغ گفتن می کند.

زیست: فرد کار می کند پول درمی آورد مواد تهیه می کند دنبال جایی برای مصرف است و مصرف برایش نشئگی می آورد و بعد خماری و حرکت از نو.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

2. زیست -  زندگی حیوانی ، انسان در مرحله اماره

/ 0 نظر / 21 بازدید