شرح رهایی سالم و مراحل پایداری

مسیر رهایی، مسیر موفقیت زندگی، رشد و کمال است زیرا فرد را از ضد ارزشها به سمت ارزشها سوق می دهد. مسیر رهایی از زمانی آغاز می گردد که فرد وابسته متوجه میشود که نارضا از همه چیز است پس به دنبال  یافتن راهیست تا بتواند آرامش را به زندگی خود برگرداند.

ره توشه ها ابزاری هستند که میتوانند او را در این مسیر یاری نمایند. با توجه به حس نیازی که وجود دارد، خواستی شکل و حرکتی صورت میگیرد. فرد پذیرش اشتباهات خود را دارد و مسؤلیتشان را عهده دار و خودش را بابت تمامی مسائل گذشته می بخشد، آموزش می گیرد آنها را عمل میکند و با تجاربی که بدست می آورد ایمان به راه، راهنما و خود پیدا کرده و با عشق به مسیرش ادامه داده و به تغییر نگرش و دیدگاه دست می یابد.

اما رهایى سالم:از یک طرف قطع وابستگی ، کسب دانستنیهای لازم جهت رهایی از وابستگی های پنداری را در بر می گیرد و از طرفی دیگر مصرف هر گونه مواد اعتیاد آور، داروهای قطع مواد اعتیاد آور، مشروبات الکلی، قرص های آرام بخش، روان گردان و کدئینه را منع می کند.

افراد می بایستی آموزش بگیرند که در هر مرحله ای چگونه عمل نمایند تا عود مجددی صورت  نپذیرد. منظور از عود مجدد بلافاصله مصرف مواد اعتیاد آور نبوده، بلکه برگشت به وابستگی های پنداری و زندگی اعتیاد گو نه ای است که میتواند زمینه ساز مصرف مواد شود. فراموش نکنیم که معنویات بزرگترین عامل بازدارنده از خطا و مهمترین مسئله در پایداریست.

/ 0 نظر / 29 بازدید