چگونگی پیشگیری از عود مجدد

خلاصه موضوع آموزشی - چگونگی پیشگیری از عود مجدد

آسیب دیدگان اجتماعی از جمله مصرف کننده های مواد اعتیاد آور از نظر توانایی حل مسائل زندگی و رویارویی و مقابله با چالش های  موجود، در سطح پایینی قرار دارند. این افراد به دلیل عدم آموزش و مهارت لازم و فراوانی دشواریهای زندگی، نتوانسته اند در موقعیتهای مختلف و دشوار تصمیمات مناسب یا راهکار سازشی مطلوب را انتخاب نمایند. به همین جهت فردی که در گیر مصرف مواد اعتیاد آور بوده و در حال حاضر به قطع مصرف رسیده برای پیشگیری از عود ضرورت آگاه سازی و آموزش احساس می شود تا با استفاده از راهکارهای مناسب و افزایش عمل کرد فردی از این امر پیشگیری نماید. اگر چه ممکن است عود، کاملأ تصادفی و ناگهانی به نظر بیاید.

ولی واقعیت چیزی غیر از این است! حرکت از رهایی به سمت عود می تواند به قدری آرام و تدریجی باشد که حتی خود فرد به آن پی نبرد، به همین دلیل عود واقعه اى می باشد که از قبل طراحی شده است و در بحث پیشگیری هم خود فرد خواهان رهایی بیشترین نقش و تلاش را عهده دار می باشد، سپس خانواده و جامعه.

بدون تردید بپذیریم که تنهاترین عامل عود مجدد نداشتن آگاهی و آموزش و عمل نکردن به آنها می باشد و بهترین و مؤثرترین راه پیشگیری نیز گرفتن آموزش و عمل کردن به آنها میباشد.

/ 0 نظر / 39 بازدید