خیابان خواب ها چه کسانی هستند

خلاصه ای از موضوع آموزشی

در ابتدا با دیدن موضوع آموزشی فکر به سمت کارتون خواب ها می رود و گمان می کنیم که کلمات عوض شده اند در حالی که چنین نیست چرا که همه انسان ها در مقاطع مختلف زندگی احتمال اینکه به بی تفاوتی برسند وجود دارد با توجه به اینکه همه امکانات حیات را دارند مورد بی مهری قرار می گیرند و یا دیگران را مورد بی مهری خود قرار می دهند و به کارتن خوابی در منزل دچار میشوند.

البته در افراد مصرف کننده مواد اعتیاد آور این احتمال بیشتر وجود دارد و اگر نگویم همگی ولی اکثرمصرف کنندگان مواد اعتیاد آور چنین تجربه ای را دارند که با نیم نگاهی به گذشته خود متوجه خواهند شد در چه مقاطعی مورد بی مهری دیگران قرار گرفته اند و یا دیگران را مورد بی مهری خود قرار داده اند و بعلت اینکه نمی دانستند مسئله اصلی  و راهکار مناسب چیست در ادامه به کارتون خوابی کشیده شدند.

اما خیابان خواب ها تنها افراد مصرف کننده مواد اعتیاد آور نیستند چرا که افرادی را می توان دید که مصرف کننده مواد اعتیاد آور نیستند اما خیابان خواب شده اند که بر اثر بیماری روحی روانی عاطفی به این امر دچار شده اند .

در اینگونه افراد توجه به جنبه روحی روانی عاطفی بسیار مهم می باشد و فقط تامین امکانات زندگی راه گشای رهایی از بیماری نبوده و نخواهد بود چرا که در تحقیقات و حضور در بین این افراد و آمار بدست آمده بسیار قابل توجه میباشد که در بین این عزیزان خیابان خواب، افراد تحصیل کرده، افرادی که دارای همسر و فرزند بودند، افرادی که دارای شغل و درآمد عالی بودند، هنرمند و... وجود دارد.

/ 0 نظر / 22 بازدید