من توانستم پس تو هم می توانی

در رابطه با این موضوع " من توانستم پس تو هم می توانی " در مبحث دوست من سلام- کتاب چرا -نوشته جناب آقای کیانوش نریمانی اشاره شده و گویای این مسئله است که فردی در ابتدا پس از چندین مرتبه قطع مواد و برگشت به آن معتقد بودند که نمی توانند در مقابل اعتیاد بایستند، اما بعد از آشنا شدن با گروه درمانی و حضور مداوم درجلسات متوجه تغییراتی درخود شدند و به این باور رسیدند که دلیل بازگشت به مصرف موادشان عدم تغییر طرز تفکرشان بوده است و با تغییری که در نگرش و دیدگاهشان حاصل شد توانسته اند سیزدهمین سال آزادیشان راپشت سربگذارند.پس نتیجه میگیریم که این امر شدنی است به شرط آنکه فرد بخواهد، آموزش بگیرد و آنها را عمل کند، ایمان داشته باشد، برنامه ریزی و هدف گذاری کند، بلد راه برگزیند، تکرار و تمرین را فراموش نکند و در آخر صبر پیشه کند تا به نتیجه مطلوب برسد، انشاالله. توانستن در خواستن شکل میگیرد و خواست انسانها در ابتدا یک خواست خام و اولیه میباشد و فقط با آموزش و کسب دانستنیهای لازم است که میتواند این خواست را تقویت و در پس آن پذیرش در فرد بوجود آید. آموزشها به تنهایی کارساز نیستند باید عملکردن به آنها را تجربه کرد تا حاصل بدست آمده توأم با موفقیت باشد. برای من توانستم پس تو هم میتوانی فقط کافی است بپذیری که مشکل در آموزش و آگاهی است نه چیز دیگری، اگر با دید جدیدی به زندگی نگاه کنی و نحوه زندگیت را تغییر دهی میتوانی رها بمانی و در پرتو آموزش و عمل کردن به آن به درمان واقعی دست یابی.

/ 0 نظر / 63 بازدید